FlexMax Konto je flexibilný investičný program poskytujúci maximálnu mieru investičnej slobody a flexibility na vytvorenie výnosov potrebných na realizáciu Vašich budúcich plánov a potrieb.

Úvod

Aby ste se stali úspešnými investormi na finančných trhoch nepotrebujete nevyhnutne vlastniť obrovský majetok. Efektívne zhodnocovať svoje peňažné prostriedky prostredníctvom kapitálových trhov môže v rámci produktu FlexMax Konto ktokoľvek bez ohľadu na vek, spoločenské postavenie, či zdravotný stav.

K dosiahnutiu vytýčených investičných cieľov - napr. štúdium detí, nové auto, dovolenka, nové bývanie alebo finančné zabezpečenie v dôchodku, sú dôležité predovšetkým tieto základné predpoklady:
zodpovedne zostavený finančný plán, disciplína, čas a pravidelnosť.

FlexMax Konto = Flexibilita v investovaní

Pravidelné investování
Pravidelné investovanie spolu s dlhodobým prístupom tvorí základ úspešnej investičnej stratégie.

Správne načasovať investíciu je veľmi náročné…
Pre bežného človeka je veľmi náročné určit ideálny okamih pre vstup a výstup z kapitálových trhov alebo správne načasovať svoju investíciu. Trhy môžu prinášať pozitíva v dlhodobom horizonte, z krátkodobého pohľadu ich hodnota môže kolísať s ohľadom na aktuálne správy, sentiment, trhové očakávánia a konkurenčné prostredie. Nikto nie je schopný ideálne načasovať investíciu. Investori majú tendenciu nakupovať v období, kedy je priaznivé trhové prostredie a ceny rastú a naopak v období poklesu cien a všeobecne rastúcej nervozity svoje investície odpredávajú z dôvodu minimalizácie strát.
Rozhodnúť sa, kedy zainvestovať, je jedno z najťažších a najstresujúcejších rozhodnutí. Ako sa tomuto rozhodnutiu úspešne vyhnúť?

Pravidelné investície prinášajú výhody v dlhodobom horizonte alebo pravidelnosťou k bohatstvu
Jednou z najlepších ciest, ako sa vyhnúť rozhodnutiu o načasovaní investície a zároveň vzdorovať potenciálnemu trhovému riziku, je investovať pravidelne. Hlavnou výhodou tejto stratégie je technika priemerovania nákladov, pri ktorej je riziko zlého načasovania trhu znížené tým, že nakupujete jednotky v pravidelných intervaloch. Priemerovanie nákladov Vám zaistí, že v období poklesu trhov za svoje prostriedky nakupujete viac cenných papírov a v období rastu zase menej. Z dlhodobého pohľadu bude Vaše priemerná nákupná cena pravdepodobne nižšia ako priemerná trhová cena.
Pravidelnosť je cesta k úspechu

Upozornenie
Údaje uvedené v rámci tejto internetovej stránky neobsahujú ponuku na uzavretie zmluvy týkajúcej sa investičnej služby, ani výzvu na predkladanie ponuky zo strany klienta, alebo jeho odpovede na informácie tu uvedené. Zároveň nenahrádzajú investičné poradenstvo; akékoľvek otázky konzultujte so svojim finančným poradcom, alebo sa obráťte na bezplatnú infolinku 0800 11 11 44. Príklady a grafy sú založené na ilustračných údajoch a neobsahujú údaje o výkonnosti investičnej služby poskytnutej v minulosti, údaje o simulovanej výkonnosti investičnej služby v minulosti, ani predpovede výkonnosti investičnej služby v budúcnosti alebo akékoľvek iné právne alebo inak záväzné údaje. Akýkoľvek údaj o možnom či očakávanom výnose je uvedený len pre účely ilustrácie výpočtu hodnoty investície, pričom nezaručuje žiadny výnos investície klienta. Situácie, ktoré sú zobrazené v tomto dokumente, sú uvedené len ako príklad a slúžia len pre ilustračné účely a podliehajú splneniu podmienok uvedených v obchodných podmienkach a stanovených Sadzobníkom poplatkov a náhrad. Investície v rámci investičného programu FlexMax Konto môžu kolísať, výkonnosť dosiahnutá v minulosti nie je zárukou dosiahnutia obdobných zhodnotení v budúcnosti. Uvedené informácie o výkonnosti sú poskytované bez zobrazenia vplyvu provízií, poplatkov za správu a iných nákladov, ktoré môžu výkonnosť pozmeniť. Všetky poplatky a náklady spôsobilé ovplyvniť výkonnosť, sú uvedené v Sadzobníku poplatkov a náhrad. Hodnota investície v rámci investičného programu FlexMax Konto môže rásť, ako aj klesať a investovaná suma nie je garantovaná. Pred vyplnením návrhu zmluvy sa oboznámte s obchodnými podmienkami, na základe ktorých je produkt ponúkaný, Sadzobníkom poplatkov a náhrad a so všetkými informáciami, ktoré sú Vám poskytnuté v súvislosti s investičnou službou. Konkrétny daňový režim závisí od individuálnej situácie klienta a od znenia príslušných právnych predpisov a v budúcnosti sa môže kedykoľvek zmeniť. Prípadné otázky konzultujte so svojím daňovým poradcom. Poskytovateľom investičnej služby je spoločnosť International Investment Platform, o.c.p., a.s., so sídlom Einsteinova 24, 851 01 Bratislava. International Investment Platform, o.c.p., a.s. získava informácie zo starostlivo vybraných zdrojov považovaných za spoľahlivé a všetky informácie považuje za správne v čase ich uvedenia. International Investment Platform, o.c.p., a.s. nepreberá žiadnu zodpovednosť za presnosť poskytnutých informácií, ktoré sa môžu kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia meniť.