FlexMax Konto je flexibilní investiční program poskytující investorům maximální míru investiční svobody a potřebné flexibility pro vytvoření finanční rezervy a realizaci svých životních cílů a potřeb.

Úvod

Aby ste se stali úspěšnými investory na kapitálových trzích nepotřebujete nutně vlastnit obrovské jmění. Efektivně zhodnocovat své peněžní prostředky prostřednictvím kapitálových trhů může pomocí produktu FlexMax Konto kdokoliv bez ohledu na věk, společenské postavení, nebo zdravotní stav.

K dosažení vytyčených investičních cílů - penze, vlastní bydlení či studium dětí, jsou důležité především tyto základní předpoklady:
Zodpovědně sestavený finanční plán, disciplína, čas a pravidelnost.
FlexMax Konto = Flexibilita v investování

Pravidelné investování
Pravidelné investování spolu s dlouhodobým přístupem tvoří základ úspěšné investiční strategie.

Správně načasovat investici je velmi obtížné…
Pro běžného investora je velmi obtížné určit ideální okamžik pro vstup a výstup z kapitálových trhů neboli správně načasovat svou investici. Trhy mohou přinášet pozitiva na dlouhém horizontu, nicméně z krátkodobého pohledu jejich hodnota kolísá s ohledem na aktuální zprávy, sentiment, tržní očekávání a konkurenční prostředí. Nikdo není schopný ideálně investici načasovat. Investoři mají tendenci nakupovat v období, kdy je příznivé tržní prostředí a ceny rostou a naopak v období poklesu cen a všeobecně narůstající nervozity své investice odprodávají z důvodu minimalizace ztrát.
Přijmout rozhodnutí, kdy zainvestovat, je jedno z nejtěžších a nejvíce stresujících rozhodnutí, které člověk musí udělat.
Jak se tomuto rozhodnutí úspěšně vyhnout?

Pravidelná investice přináší výhody v dlouhém horizontu
Jednou z nejlepších cest, jak se vyhnout nutnosti přijmout stresující rozhodnutí o načasování investice a zároveň vzdorovat potenciálnímu tržnímu riziku je investovat na pravidelné bázi. Hlavní výhodou této strategie je technika průměrování nákladů, při které je riziko špatného načasování trhu potlačeno tím, že nakupujete jednotky v pravidelných intervalech. Průměrování nákladů Vám zajistí, že v období poklesu trhů za své prostředky nakupujete více cenných papírů a v období růstu zase méně. Z dlouhodobého pohledu bude Vaše průměrná nákupní cena pravděpodobně nižší než průměrná tržní cena. Podstatu této techniky vysvětlíme na jednoduchém příkladu.
Pravidelnost je cesta k úspěchu

Upozornění

Tento příklad slouží výlučně pro prezentaci možnosti složeného úročení v čase a nesmí být použit jako předpoklad zhodnocení investičního programu FlexMax Konto. Data uvedené v rámci téhle internetové stránky mají pouze informativní charakter a nepředstavují žádnou nabídku na uzavření smlouvy o investičních službách ani nabídku na úpis klienta nebo odpovědi na zde uvedené otázky. Uvedené informace nenahrazují investiční poradenství a jakékoliv případné dotazy by měly být zodpovězeny Vaším finančním poradcem, nebo se obraťte na bezplatní infolinku 800 11 11 44. Prezentované grafy a příklady jsou založeny na fiktivních datech a neobsahují informace o minulé výkonnosti investiční služby, informace o simulované historické výkonnosti investiční služby v minulosti nebo předpovědi budoucího vývoje investiční služby nebo právní či jiné zavazující informace. Jakékoliv informace o možných nebo očekávaných výnosech jsou uvedeny pouze za účelem ilustrování způsobu kalkulace hodnoty investice, proto negarantují jakékoliv výnosy klientovy investice. Situace modelované v dokumentu slouží pouze jako názorný příklad, mají pouze ilustrativní charakter a podléhají splnění podmínek uvedených v obchodních podmínkách a jsou stanoveny Sazebníkem poplatků. Investice prostřednictvím investičního programu FlexMax Konto mohou kolísat; minulá výkonnost není zárukou obdobných výnosu v budoucnosti. Informace zde uvedené nezahrnují vliv poplatků, správcovských poplatků a jiných nákladů, které mohou ovlivnit výkonnost. Všechny poplatky a náklady, které mohou ovlivnit výkonnost, jsou uvedeny v Sazebníku poplatků. Hodnota investice prostřednictvím investičního programu FlexMax Konto se může zvyšovat nebo snižovat a investovaná částka není garantovaná. Před vyplněním návrhu smlouvy se ujistěte, že jste se seznámili s podmínkami produktu, včetně Sazebníku poplatků a všech informací, které se týkají investiční služby. Specifická daňová hlediska mohou záviset na individuální situaci klienta a na znění relevantních právních předpisů a mohou se v budoucnosti měnit. Veškeré dotazy proto konzultujte se svým daňovým poradcem. Poskytovatel investiční služby je společnost International Investment Platform, o.c.p., a.s. s registrovaným sídlem Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, Slovenská republika. Informace byly získány International Investment Platform, o.c.p., a.s. z pečlivě vybraných zdrojů, které jsou považovány za spolehlivé a veškeré údaje jsou považovány za správné v době zveřejnění. International Investment Platform, o.c.p., a.s. není zodpovědná za přesnost uvedených informací, které se mohou měnit bez předchozího upozornění.