Proces investovania

Poznajte svoje ciele a možnosti

Prvým krokom, ešte pred samotným investovaním, je dôkladná osobná analýza - identifikácia investičných cieľov, stanovenie rizikového profilu a časového horizontu. S finančnou analýzou Vám určite pomôže aj finančný poradca.

Vyberte vhodné aktíva a diverzifikujte svoje investície

Rozhodujúcím faktorom budúceho úspechu je voľba vhodných investičných nástrojov zodpovedajúcích Vášmu rizikovému profilu a široká diverzifikácia naprieč jednotlivými triedami aktív.

Investujte pravidelne a dlhodobo

Aj menšie sumy investované pravidelne môžu spôsobiť veľký rozdiel vo výkonnosti v dlhodobom horizonte.
Disciplína je kľúčom k úspechu. Investujte dlhodobo.

Pravidelná kontrola

Svoje investície pravidelne sledujte, minimálne ročne. Kontrolujte, či zloženie Vašich investícií stále zodpovedá Vašim cieľom a aktuálnemu rizikovému profilu. Pokiaľ je potrebné, upravte zloženie Vašich investícií.


Kedy začať?

Nie je dôležité koľko, ale začať včas.

Jedným z najdôležitejších spojencoch pre každého investora je čas. Dlhodobý investičný horizont Vám pomôže znížiť riziko kolísavosti finančných trhov. Čím dlhšie necháte svoje prostriedky aktívne pracovať na kapitálových trhoch, tým viac sa Vám tiež podarí ovládnuť efekt zloženého úročenia vo svoj prospech. Nikdy nie je začať neskoro. Najdôležitejšie zo všetkého je, rozhodnúť sa.

Pravidelné investovanie je ako snehová guľa, ktorú pustíte z kopca. Čím dlhší bude kopec, tým väčšiu guľu môžete nájsť na jeho úpätí.

Upozornenie
Údaje uvedené v rámci tejto internetovej stránky neobsahujú ponuku na uzavretie zmluvy týkajúcej sa investičnej služby, ani výzvu na predkladanie ponuky zo strany klienta, alebo jeho odpovede na informácie tu uvedené. Zároveň nenahrádzajú investičné poradenstvo; akékoľvek otázky konzultujte so svojim finančným poradcom, alebo sa obráťte na bezplatnú infolinku 0800 11 11 44. Príklady a grafy sú založené na ilustračných údajoch a neobsahujú údaje o výkonnosti investičnej služby poskytnutej v minulosti, údaje o simulovanej výkonnosti investičnej služby v minulosti, ani predpovede výkonnosti investičnej služby v budúcnosti alebo akékoľvek iné právne alebo inak záväzné údaje. Akýkoľvek údaj o možnom či očakávanom výnose je uvedený len pre účely ilustrácie výpočtu hodnoty investície, pričom nezaručuje žiadny výnos investície klienta. Situácie, ktoré sú zobrazené v tomto dokumente, sú uvedené len ako príklad a slúžia len pre ilustračné účely a podliehajú splneniu podmienok uvedených v obchodných podmienkach a stanovených Sadzobníkom poplatkov a náhrad. Investície v rámci investičného programu FlexMax Konto môžu kolísať, výkonnosť dosiahnutá v minulosti nie je zárukou dosiahnutia obdobných zhodnotení v budúcnosti. Uvedené informácie o výkonnosti sú poskytované bez zobrazenia vplyvu provízií, poplatkov za správu a iných nákladov, ktoré môžu výkonnosť pozmeniť. Všetky poplatky a náklady spôsobilé ovplyvniť výkonnosť, sú uvedené v Sadzobníku poplatkov a náhrad. Hodnota investície v rámci investičného programu FlexMax Konto môže rásť, ako aj klesať a investovaná suma nie je garantovaná. Pred vyplnením návrhu zmluvy sa oboznámte s obchodnými podmienkami, na základe ktorých je produkt ponúkaný, Sadzobníkom poplatkov a náhrad a so všetkými informáciami, ktoré sú Vám poskytnuté v súvislosti s investičnou službou. Konkrétny daňový režim závisí od individuálnej situácie klienta a od znenia príslušných právnych predpisov a v budúcnosti sa môže kedykoľvek zmeniť. Prípadné otázky konzultujte so svojím daňovým poradcom. Poskytovateľom investičnej služby je spoločnosť International Investment Platform, o.c.p., a.s., so sídlom Einsteinova 24, 851 01 Bratislava. International Investment Platform, o.c.p., a.s. získava informácie zo starostlivo vybraných zdrojov považovaných za spoľahlivé a všetky informácie považuje za správne v čase ich uvedenia. International Investment Platform, o.c.p., a.s. nepreberá žiadnu zodpovednosť za presnosť poskytnutých informácií, ktoré sa môžu kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia meniť.