Proces investování

Poznejte své možnosti a cíle

Prvním krokem, ještě před samotným investováním, je důkladná osobní analýza – identifikace investičních cílů, stanovení rizikového profilu a časového horizontu. S finanční analýzou Vám jistě pomůže i registrovaný finanční poradce.


Vyberte vhodná aktiva a diversifikujte své investice

Rozhodujícím faktorem budoucího úspěchu je volba vhodných investičních nástrojů odpovídajících Vašemu rizikovém profilu a široká diversifikace napříč jednotlivými třídami aktiv.


Investujte pravidelně a dlouhodobě

I menší částky investované pravidelně mohou způsobit velký rozdíl ve výkonnosti na dlouhém horizontu. Disciplína je klíčem k úspěchu. Investujte dlouhodobě.


Pravidelná kontrola

Sledujte své investice: Minimálně jednou ročně. Kontrolujte, zda složení Vašich investic stále odpovídá Vašim cílům a aktuálnímu rizikovému profilu. Pokud je to nutné, upravte složení Vašich investic.


Kdy začít?

Není důležité kolik, ale začít včas!!!

Jedním z nejdůležitějších spojenců pro každého investora je čas. Dlouhodobý investiční horizont Vám pomůže snížit riziko pramenící z kolísavosti finančních trhů. Čím déle necháte své prostředky aktivně pracovat na kapitálových trzích, tím více se Vám také podaří ovládnout efekt složeného úročení ve svůj prospěch. Nikdy není pozdě začít. Nejdůležitější ze všeho je se rozhodnout. Následující příklad ukazuje výhody rychlého rozhodnutí.

Pravidelné investování je jako sněhová koule, kterou pustíte z kopce. Čím delší bude kopec, tím větší kouli můžete nalézt na jeho úpatí!!!

Upozornění

Tento příklad slouží výlučně pro prezentaci možnosti složeného úročení v čase a nesmí být použit jako předpoklad zhodnocení investičního programu FlexMax Konto. Data uvedené v rámci téhle internetové stránky mají pouze informativní charakter a nepředstavují žádnou nabídku na uzavření smlouvy o investičních službách ani nabídku na úpis klienta nebo odpovědi na zde uvedené otázky. Uvedené informace nenahrazují investiční poradenství a jakékoliv případné dotazy by měly být zodpovězeny Vaším finančním poradcem, nebo se obraťte na bezplatní infolinku 800 11 11 44. Prezentované grafy a příklady jsou založeny na fiktivních datech a neobsahují informace o minulé výkonnosti investiční služby, informace o simulované historické výkonnosti investiční služby v minulosti nebo předpovědi budoucího vývoje investiční služby nebo právní či jiné zavazující informace. Jakékoliv informace o možných nebo očekávaných výnosech jsou uvedeny pouze za účelem ilustrování způsobu kalkulace hodnoty investice, proto negarantují jakékoliv výnosy klientovy investice. Situace modelované v dokumentu slouží pouze jako názorný příklad, mají pouze ilustrativní charakter a podléhají splnění podmínek uvedených v obchodních podmínkách a jsou stanoveny Sazebníkem poplatků. Investice prostřednictvím investičního programu FlexMax Konto mohou kolísat; minulá výkonnost není zárukou obdobných výnosu v budoucnosti. Informace zde uvedené nezahrnují vliv poplatků, správcovských poplatků a jiných nákladů, které mohou ovlivnit výkonnost. Všechny poplatky a náklady, které mohou ovlivnit výkonnost, jsou uvedeny v Sazebníku poplatků. Hodnota investice prostřednictvím investičního programu FlexMax Konto se může zvyšovat nebo snižovat a investovaná částka není garantovaná. Před vyplněním návrhu smlouvy se ujistěte, že jste se seznámili s podmínkami produktu, včetně Sazebníku poplatků a všech informací, které se týkají investiční služby. Specifická daňová hlediska mohou záviset na individuální situaci klienta a na znění relevantních právních předpisů a mohou se v budoucnosti měnit. Veškeré dotazy proto konzultujte se svým daňovým poradcem. Poskytovatel investiční služby je společnost International Investment Platform, o.c.p., a.s. s registrovaným sídlem Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, Slovenská republika. Informace byly získány International Investment Platform, o.c.p., a.s. z pečlivě vybraných zdrojů, které jsou považovány za spolehlivé a veškeré údaje jsou považovány za správné v době zveřejnění. International Investment Platform, o.c.p., a.s. není zodpovědná za přesnost uvedených informací, které se mohou měnit bez předchozího upozornění.